specijalista pedijatrije, dečji kardiolog

Dr sci. med. Karin Vasić rođena je 12.06.1975. godine u Nišu. Osnovnu školu završila je u Londonu, UK i Lagosu, Nigerija.

Gimnaziju opšteg smera završila sam u Lagosu, Nigerija.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu upisala sam 1994.godine, a diplomirala 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,66.

Tokom studija bila sam stipendista Fondacije za mlade naučnike i umetnike Ministarstva prosvete Republike Srbije, WUS (World University Service)-Austrije, i Fonda za talentovane učenike i studente Skupštine grada Niša.

Za najbolji karakterno-radni profil ličnosti u generaciji dodeljena mi je diploma ‘Colega Benissimus’ od strane Saveza studenata i dekana Medicinskog fakulteta u Nišu.

Magistarske studije na istom fakultetu upisala sam 2000. godine. Magistarsku tezu pod nazivom ‘Farmakoepidemiološke sličnosti i razlike upotrebe lekova na hirurškim klinikama u Nišu i Novom Sadu’ odbranila sam 2006. godine.

Specijalističke studije iz Pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Nišu upisala sam 2002.godine, a završila 2007.godine. Specijalistički ispit položila sam sa odličnom ocenom (5).

dr sci. med. Karin Vasić  doktorsku disertaciju pod nazivom ‘Primena antihipertenzivnih lekova i neželjeni efekti kod različitih dobnih grupa’, odbranila je 2011. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Užu specijalizaciju iz Kardiologije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, upisala sam 2012.god, a zavrsila 2014.god. Ispit uže specijalizacije položila sam sa odličnom ocenom. Završni rad uže specijalizacije pod nazivom ‘Dijagnostika i analiza prediktora loše prognoze kod dece i adolescenata sa plućnom hipertenzijom’, odbranila 2016.godine.

Bila sam učesnik brojnih kongresa, stručnih i istraživačih seminara u zemlji i inostranstvu. Autor sam, i koautor više stručnih radova. Posedujem BLS i PALS (kursevi američkog resuscitacionog saveta) provajder sertifikate. Član sam Evropskog udruženja kardiologa (ESC), Akademije za urođene srčane mane (Congenital Heart Academy), Srpske lekarske komore, YUECHO-srpskog udruženja za ehokardiografiju. Aktivno se služim engleskim (native speaker) i nemačkim jezikom.

Profesionalna karijera

Nakon završetka studija kao jedan od najboljih studenata generacije zasnovala sam radni odnos na Medicinskom fakultetu u Nišu. Prvenstveno u svojstvu istraživača, a potom asistenta pripravnika, na predmetu Farmakologija sa toksikologijom od 2001-2007.godine.

Obavezan lekarski staž obavila sam kao stažista Medicinskog fakulteta u Nišu. Stručni ispit položila pred komisijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2001. god.

Krajem 2007.godine primljena sam po konkursu Ministarstva zdravlja na Klinici za dečje interne bolesti, KC Niš. Radila sam u svojstvu specijaliste pedijatrije-subspecijaliste kardiologije do 2019.godine.

Od 2019. do 2020. godine radila sam u King Fahad Military Medical Complex, u Saudijskoj arabiji u svojstvu specijaliste pedijatrije, kao i konsultanta za oblast dečije kardiologije.

Od 2020. god. do juna 2021 radila sam u Poliklinici Kardio medika, Niš. Trenutno sam ponovo radnik UKC, Niš.